Προστασια δεδομενων και οροι χρησης

Α. Γενικά – Σύμβαση Χρήσης

Η WESTnet DISTRIBUTION (ΓΟΥΕΣΤνετ ΝΤΙΣΤΡΙΜΠΙΟΥΣΙΟΝ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, και με τον διακριτικό τίτλο «WESTnet DISTRIBUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.Ε.», η οποία εδρεύει στη Κηφισιά, επί της οδού Θηβαΐδος 22, με ΑΦΜ 999645171, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής η «Εταιρεία»), είναι η κάτοχος του δικτυακού τόπου www.auxairconditioners.com (εφεξής ο «δικτυακός τόπος»). Ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται τους κατωτέρω όρους χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον δικτυακό τόπο υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους οποτεδήποτε χωρίς ειδοποίηση των χρηστών αυτής. Η εξακολούθηση της χρήσης του δικτυακού τόπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Β. Δικαιώματα Βιομηχανικής και Διανοητικής Ιδιοκτησίας – Ευθύνη Επισκέπτη/Χρήστη

Το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, γραφικών, σημάτων και λογοτύπων της Εταιρείας) και ο σχεδιασμός του δικτυακού τόπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και είναι διαθέσιμα μόνο για προσωπική και όχι εμπορική ή άλλη χρήση. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η επανέκδοση, η τροποποίηση και η μεταφορά τους με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση/άδεια της Εταιρείας. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στον δικτυακό τόπο δεν δύναται να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.
Όλα τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες δικαίου και να απέχει από κάθε χρήση παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο χρήστης συμφωνεί ότι:
  • Δεν θα εμποδίσει κανέναν άλλο χρήστη από το να χρησιμοποιήσει τον δικτυακό τύπο προκαλώντας ζημιές στο περιεχόμενό του ή στον τρόπο λειτουργίας του.
  • Δεν θα προκαλέσει βλάβη στον δικτυακό τόπο με επιβλαβές λογισμικό (π.χ. που περιέχει ιούς) και δεν θα κάνει χρήση αρχείων ή προγραμμάτων, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης ή την καταστροφή του εξοπλισμού λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών ή τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών.
  • Δεν θα χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε σύστημα εξόρυξης δεδομένων με σκοπό να αναπαράγει τον τρόπο πλοήγησης, παρουσίασης και δομής του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου.
  • Δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που παραβιάζει ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, επαγγελματικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον δικτυακό τόπο από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Γ. Προστασία Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του δικτυακού τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διεθνούς Δικαίου.

Ανήλικοι ή πρόσωπα δικαιοπρακτικά ανίκανα έχουν πρόσβαση στον δικτυακό τόπο μόνο ύστερα από τη συγκατάθεση των κηδεμόνων/δικαστικών συμπαραστατών τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

Ο δικτυακός τόπος δε διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη και ως εκ τούτου ουδεμία επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα από την Εταιρεία μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου.

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης του δικτυακού τόπου έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα αφού επικοινωνήσει με την Εταιρεία και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου (πχ. όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ενδεχομένως είχε ο ίδιος παλαιότερα παράσχει στην Εταιρεία) να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή αυτού. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα τροποποιήσει ή θα διαγράψει τα στοιχεία επικοινωνίας του χρήστη από τη βάση δεδομένων της το συντομότερο δυνατό.

Ο δικτυακός τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές του δικτυακού τόπου που είναι χρήσιμες και δημοφιλείς.

Δ. Αποποίηση ευθύνης

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία του δικτυακού τόπου. Ωστόσο, αυτός ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών θεμάτων πέρα από τον έλεγχο της Εταιρείας. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Η Εταιρεία αποποιείται όλες τις εγγυήσεις ότι ο διαδικτυακός τόπος, οι διακομιστές ή οποιοδήποτε e-mail που στέλνεται από την Εταιρεία είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα κακόβουλα προγράμματα. Ειδικότερα, o δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για τυχόν ειδικές, έμμεσες, συνακόλουθες ή περιστασιακές, θετικές ή αποθετικές ζημίες από επίσκεψη στον δικτυακό τόπο ή/και από χρήση των υπηρεσιών, ή των πληροφοριών που περιέχονται στον δικτυακό τόπο.

Η Εταιρεία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να μεταβάλει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία του δικτυακού τόπου ή ενδέχεται να ανασταλεί/διακοπεί η λειτουργία από λόγους εκτός του ελέγχου της.

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου ο δικτυακός τόπος να είναι ασφαλής για τους χρήστες αλλά δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία σε αυτόν είναι ελεύθερα από επιβλαβείς κώδικες-ιούς ή άλλα στοιχεία με καταστροφικές δυνατότητες για το σύστημα του υπολογιστή του χρήστη. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη να εφαρμόζει κατάλληλο λογισμικό και να διασφαλίζει τις πληροφορίες και το σύστημα του.

Δ. Αποποίηση ευθύνης

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου ο δικτυακός τόπος να είναι ασφαλής για τους χρήστες αλλά δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία σε αυτόν είναι ελεύθερα από επιβλαβείς κώδικες-ιούς ή άλλα στοιχεία με καταστροφικές δυνατότητες για το σύστημα του υπολογιστή του χρήστη. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη να εφαρμόζει κατάλληλο λογισμικό και να διασφαλίζει τις πληροφορίες και το σύστημα του.

Ε. Σύνδεσμοι (links) προς άλλους ιστοτόπους

Ο δικτυακός τόπος δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο δικτυακός τόπος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Ε. Σύνδεσμοι (links) προς άλλους ιστοτόπους

Ο δικτυακός τόπος δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο δικτυακός τόπος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Ε. Εφαρμοστέο δίκαιο, δωσιδικία και λοιποί όροι

Οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του δικτυακού τόπου και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart
Start typing to see posts you are looking for.